Уважаеми потребители, най-учтиво Ви молим да се запознаете с настоящите Общи условия, преди да използвате ресурсите на сайта. Използването на този сайт означава, че приемате тези условия. Ако не сте съгласни с тези условия, моля не използвайте този сайт.

Настоящите Общи Условия за ползване уреждат взаимоотношенията между „Квазар Груп“ ЕООД от една страна и Потребителите на сайта kuasar.bg (наричани за краткост „Сайт“), от друга страна.

„Квазар Груп“ ЕООД е търговско дружество, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 202498039, което изисква прилагането на настоящите Общи условия при използване на ресурсите на сайта от страна на Потребителите. „Квазар Груп“ ЕООД си запазва неотменимото право едностранно да променя съдържанието на Сайта, както и начините на достъп до него.

Потребителят е лице, което използва ресурсите на Сайта (електронен магазин при наличието на такъв, форма за контакти и запитвания), чрез попълване на онлайн регистрационна форма и предоставяне на определена информация.

Използване на сайта

Цялото съдържание на Сайта (включително, но не само снимки, видеоматериали, дизайн, лого, оформление, текст) са собственост на „Квазар Груп“ ЕООД или на трети лица, като в този случай съдържанието може да бъде съпътствано от упоменаване за неговата собственост, за което „Квазар Груп“ ЕООД притежава разрешение за ползване.

По никакъв начин не е разрешено разпространението, модифицирането, копирането на съдържание, информация и материали, достъпни на Сайта, и използването им за контекст, различен от ползване на услугите на Сайта. Забранена е употребата на съдържанието на Сайта в други сайтове, освен споделяне на хипервръзки, водещи към съдържание на Сайта. Цялото съдържание на този сайт попада под закрилата на авторското право и всяка неоторизирана тяхна употреба може да наруши авторски права, права върху търговски марки или законови разпоредби.

Всички използвани имена, знаци и символи на продукти, публикувани на този сайт, са регистрирани като търговски марки или са под защитата на авторското право.

 

  1. Регистрация и лични данни

С регистрацията на сайта (яко има такава възможност) или изпращане на запитване чрез Контактната форма Потребителят предоставя определена информация и лични данни, необходима за осъществяване на предлаганите услуги. Тази информация би могла да съдържа:

Посочените данни се събират на основание съгласие на потребителя, което следва да бъде поискано и предоставено в електронен вид при регистрацията на сайта.

Целите, за които данните се събират личните данни, са предоставяне на услуги, заявени при регистрацията или попълването на Контактната форма, за непосредствена комуникация с клиентите, за предоставяне на отговори на зададени от тях въпроси и изпълнение на заявени техни искания. За лична информация се приема името, имейл адрес или телефонния номер на клиента. Личните данни ще бъдат използвани само при дадено съгласие от клиента, като начините на събиране и съхранение са подробно описани в Политиката за поверителност. При изпратено чрез Сайта запитване за стока и/или услуга е възможно да се наложи пряка връзка с клиента за получаване на допълнителна информация, необходима за обработка или изпълнение на подадена заявка и/или искане. С изключение на случаите, в които разкриването на такава информация на трети лица се изисква по закон, лична информация може да бъде разкривана само след предварителното одобрение от клиента.

В същото време вие давате право на „Квазар Груп“ ЕООД да предоставя вече получена лична информация за посочените по-горе цели, на партньори и подизпълнители.

„Квазар Груп“ ЕООД не събира информация за дебитни и/или кредитни карти. Плащанията с дебитни и/или кредитни карти се извършват посредством електронна картова система за разплащания „Борика“, без до служителите на „Квазар Груп“ ЕООД да достига информацията от Вашата карта.

 

„Квазар Груп“ ЕООД гарантира конфиденциалността на личните данни на своите клиенти, декларирайки, че те няма да бъдат използвани никакви други цели извън предназначението им. Личните данни, предоставени от клиента, се използват от нашите служителите само и единствено за установяване на контакт с клиента при уточняване подробности запитването и/или поръчката, за нейното евентуално изпълнение, както и за изпращане на допълнителна информация в тази връзка.

Потребителят отговаря за предоставянето на вярна, точна, актуална и пълна информация при попълване на Регистрационната или Контактната форма, като няма право да излага или изпраща от или към този Сайт каквато и да е противозаконна, обидна, клеветническа, неприлична, порнографска или друга информация, която е в нарушение на законодателството.

В случай, че Потребител предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, „Квазар Груп“ ЕООД има право да закрие профила на Потребителя и/или изтрие информацията за него и да му откаже по-нататъшен достъп до ресурсите на Сайта. „Квазар Груп“ ЕООД не носи отговорност за невярно и/или неточно попълнена информация от страна на Потребителя, която е довела до неизпълнение на поръчка

.

  1. Сигурност на личната информация

Всички въпроси, касаещи събирането, обработването, сигурността и изтриването на лична информация, предоставена от Потребителя, са подробно описани в нашата Политика за поверителност и защита на личните данни в уебсайта kuasar.bg.

  1. Заплащане на закупени стоки и услуги

Всякакви разплащания между „Квазар Груп“ ЕООД и Потребители се извършват в Български лева (BGN). Възможни са изключения само и единствено след сключване на писмен договор за разплащания в друга валута.

Възможните начини на плащане са:

  1. Използване на бисквитки

Всички въпроси, касаещи използването на бисквитки, са подробно описани в нашата Политика за поверителност и защита на личните данни в уебсайта kuasar.bg.

  1. Ограничение на отговорността

Информацията, публикувана на този Сайт, е само и единствено с информативен характер (изключение прави електронния магазин, ако има такъв, където има конкретни цени). Нито една част от нея не следва да се третира като обещание или гаранция за изпълнение на конкретно правно или законово задължение или право, което произтича за Потребителите по силата на закона. Всяко действие или бездействие на базата на получената информация и прилагането й на практика е лична отговорност на конкретния потребител и „Квазар Груп“ ЕООД не носи никаква отговорност в тази връзка.

В частност – „Квазар Груп“ ЕООД, неговите доставчици или трети лица, упоменати в този Сайт, не носят отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да е вреди (в това число, но не само, вреди от пропуснати ползи, от загуба на информация или прекъсване на търговската дейност), произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този Сайт, други сайтове, свързани с този Сайт, или материалите, информацията и услугите в който и да е от тях, независимо дали основанието е гаранция, договор, правонарушение или друга правна форма, независимо от наличието или не на предупреждение за възможността от възникване на такива вреди.

При никакви обстоятелства „Квазар Груп“ ЕООД, нито неговите управители, представители, служители, партньори, агенти, доставчици или филиали не носят отговорност за каквито и да било непреки, случайни, специални, последващи или наказателни вреди и щети, включително, без ограничение, загуба на печалби, данни, или други нематериални загуби, произтичащи от (1) Вашия достъп до или използването или невъзможността за достъп или използване на уеб сайтовете; (2) всяко поведение или съдържание на трета страна на уеб сайтовете; (3) всяко съдържание, получено от уеб сайтовете; (4) санкции и глоби, свързани с приложението или неприложението на практика на информация, получена от сайта и предприемане или непредприемане на действия, свързани с прилагане и ползване на услугите, предлагани на сайта, и (5) неоторизиран достъп, използване или промяна на вашите предавания или съдържание, независимо дали въз основа на гаранция, договор, нередовност (включително небрежност) или друга правна форма, независимо от това дали сме били информирани за възможността за такива щети и дори ако се установи, че дадено средство за защита, посочено в него, не е изпълнено от основната му цел.

„Квазар Груп“ ЕООД и партньорите, доставчиците и подизпълнителите не гарантират, че (1) уеб сайтовете ще функционират непрекъснато, сигурно или достъпни във всеки конкретен момент или място; (2) всички грешки или дефекти ще бъдат коригирани; (3) уеб сайтовете са без вируси или други вредни компоненти; или (4) резултатите от използването на уеб сайтовете ще отговарят на вашите изисквания.

„Квазар Груп“ ЕООД си запазва правото да прави промени по тези Общи условия и всякакви промени по интернет страницата, нейната структура и услугите, включително промени, които биха повлияли на интернет страницата и/или на нейното съдържание без предварително известяване на Потребителите.

„Квазар Груп“ ЕООД не е отговорен за каквито и да било грешки, които могат да се появят на интернет страницата поради всякаква причина, включително и тези причинени от промени, настройки и други, които не са направени от администратора на интернет страницата.

„Квазар Груп“ ЕООД си запазва правото да публикува рекламни банери от всякакъв вид и/или връзки на която и да е част от интернет страницата в съответствие с действащи договори за реклама или съобразно действащото законодателство на Република България.

В случай, че имате въпроси относно предлаганите стоки и/или услуги, настоящите Общи условия и правата Ви съгласно предоставената информация на този сайт, моля свържете се с нас чрез формата за контакт или на телефон +359 88 9883693.